Tria el teu trajecte

¿Necessites ajuda?

¡Ja està!

Prem el requadre de color blau per comprar un bitllet i/o veure els horaris disponibles a les dates seleccionades.

Podràs comprar bitllets per al teu trajecte en aquesta web sempre que estigui habilitada la venda en línia per a aquest recorregut. Si no està disponible la venda online per a un trajecte determinat i vols saber on comprar el teu bitllet, pots consultar la nostra secció de rutes i punts de venda o contactar amb nosaltres per diferents vies. Molt aviat incorporarem més rutes a la venda en línia, però si tens especial interès en què alguna en concret estigui disponible envia'ns un correu electrònic a: sugerencias@monbus.es indicant-nos l'origen i la destinació del trajecte o trajectes que estimis oportú.

Gestiona la teva Reserva

Introdueix el teu Codi de Reserva
Introdueix el email donat al reservar i prem "Vull veure la meva reserva"

COMPRA EL TEU BITLLET

LLOGA AMB CONDUCTOR

LLOGA SESSE CONDUCTOR

Registra't i guanya punts per les teves compres

loader

Consultant

Resum i pagament.

Imprimeix els teus bitllets.

Resum

EMPRESA

ELS NOSTRES PRINCIPIS

La nostre Política Interna gira en torn a la consecució d’un objectiu bàsic i fundamental: la satisfacció dels nostres clients. La constant millora de Seguretat, Qualitat i Sostenibilitat formen part del nostre dia a dia.

La satisfacció dels nostres clients, la protecció de l’entorn i la seguretat són una meta inamovible, al mateix temps en constant evolució, per l’empresa adherida a Monbus. Prova d’això és que totes les empreses posseeixen al menys vuit importants certificacions estandarditzades que avaluen una adequada gestió d’organització i, per extensió, de tot l’espectre de serveis oferts:

Normes de Seguretat

 • ISO 45001: Seguretat i Salut en el treball

  Considerat com l'estàndard dels Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball més reconeguts al món, ISO 45001 especifica els requisits per a la implantació d'un sistema que permeti gestionar de forma eficaç la informació sobre els riscos per a la seguretat i salut en el treball i els requisits legals aplicables.

  Totes les empreses adherides a Monbus tenen com a objectiu fonamental la prevenció de danys i deteriorament de la salut del personal que forma part de l'organització, ampliant l'extensió del compromís de seguretat als nostres clients i altres usuaris de la via pública.

  Veure certificat

 • CSEAA: Certificació de Seguretat d’Empreses d’Autobusos i Autocars

  CSEAA és un Sistema de Certificació de Seguretat d'empreses d'Autobusos i Autocars basat en una metodologia desenvolupada i validada per l'Institut Universitari de Recerca de l'Automòbil (INSIA). El model analitza els aspectes que defineixen la seguretat mitjançant un conjunt d'indicadors (per exemple: selecció i formació de conductors, característiques dels vehicles, inspecció i manteniment, seguretat en rutes, etc).

  Mitjançant aquesta eina, Vibasa i Maldeasa avaluen i quantifiquen el nivell de seguretat segons els criteris establerts en la norma, i estableixen objectius amb la finalitat de millorar contínuament la seguretat dels seus clients i de tots els usuaris que utilitzen la via pública.

 • UNE-ISO 39001: Seguretat Vial

  Está promogut per l’Organització Internacional per l’Estandardització (ISO) i especifica els requisits per un sistema de gestió de la seguretat vial que permeti a l’organització que interactua amb el sistema vial per reduir els morts i ferits greus derivats dels accidents de trànsit.

  Totes les empreses adherides a Monbus tenen com a objectiu fundamental la consecució de “cero accidents” mitjançant el desenvolupament d’objectius i plans d’acció que tinguin en compte els requeriments legals, així com, mitjançant l’informació sobre els elements i criteris relacionats amb la seguretat vial que l’organització pot controlar i modular.

  Veure certificat

 • UNE 170001-2: Gestió de l'Accesibilitat

  La Norma UNE 170001-2 d’Accesibilitat Universal té com a objectiu la igualtat d’oportunitats en l’accés i ús dels serveis a totes les persones, independenment del seu estat físic o de la seva discapacitat. Les empreses certificades segons aquesta norma han de complir uns requisits mínims d’accessibilitat , inclosos els legals aplicables, i han de treballar en mesures concretes per millorar l’accessibilitat dels seus serveis.

  Totes les empreses adherides a Monbus compleixen amb la legislació vigent en Accebilitat en el transport i compten amb un Plà de Millora que inclou mesures concretes i terminis per aconseguir-les. El objectiu final es un transport accessible per a qualsevol persona, sigui quin sigui el seu grau de mobilitat o tipus de discapacitat.

  Veure certificat

 • UNE-ISO 22320: Gestió d'Emergéncies

  La UNE-ISO 22320:2013 recull les millors pràctiques mundials per establir els processos organitzacionals de comandament i de control, el suport a les decisions, la gestió de la informació i la coordinació i cooperació en el si d’una organització que hagi de donar resposta a emergències, assegurant en tot moment la protecció i seguretat del personal.

  Totes les empreses adherides a MONBUS estan compromeses en donar una resposta de forma eficient i eficaç davant les emergències que els puguin afectar, pensant en minimitzar l'impacte de l'incident i assegurant la seva continuïtat. Així mateix, contribuiran a que les organitzacions implicades en la resposta davant un incident funcionin amb una eficàcia conjunta i de manera òptima.

  Veure certificat

 • Protocol enfront del COVID-19

  L’evidencia de l’adequada implementación de bones pràctiques en la gestió del coronavirus és clau per a trasladar a treballadors, clients i consumidors les garanties necessàries per a generar confiança.

  Totes les empreses adherides a Monbus tenen un compromís ferm per a evitar la propagació del COVID-19, aplicant els protocols adequats i reconeguts que ofereixen la major seguretat tant al seu personal com a totes les persones usuàries dels seus serveis.

  Veure certificat

 • UNE ISO/IEC 27001: Seguretat de la informació

  La UNE-EN ISO 27001 és una norma internacional que permet l'assegurament, la confidencialitat i la integritat de les dades i de la informació, així com dels sistemes que la processen.

  Aquesta certificació fomenta les activitats de protecció dels sistemes en les organitzacions, millorant la seva imatge i generant confiança enfront de tercers.

  Un total de 6 empreses adherides a Monbus compten amb aquest reconeixement que estableix una implementació efectiva de la seguretat de la información empresarial.

  Veure certificat

 • Empresa Saludable

  Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), un entorn de treball saludable és aquell entorn en el qual els treballadors i organitzacions col·laboren en un procés de millora contínua per a promoure i protegir la salut, seguretat i benestar dels treballadors i la sostenibilitat de l'ambient de treball.

  A més del compliment legal en prevenció de riscos laborals, ser una empresa saludable significa gestionar la salut dels treballadors des d'un enfocament integrat, treballant en 4 àmbits principalment: l'ambient físic de treball, l'entorn psicosocial del treball, els recursos personals de salut i la participació de l'empresa en la comunitat.

  Veure certificat

Normes de Qualitat

 • UNE-EN ISO 9001: Gestió de la Qualitat

  Està promoguda per l'Organització Internacional per a l'Estandarització (ISO) i actualment s'accepta com el marc de qualitat més sòlid del món.

  Sota els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001, les empreses adherides a Monbus orienten les seves accions per incrementar la satisfacció del client; per motivar i formar permanentment a les persones que formen part de la nostra organització; i en general, perquè la millora contínua de l'eficàcia del servei sigui un objectiu permanent.

  Veure certificat

 • UNE-EN 13816: Gestió de la Qualitat del Transport Públic

  Aquesta norma ha estat pensada per donar resposta a la problemàtica específica de la qualitat en serveis de transport de viatgers i el seu objectiu és millorar el grau de satisfacció del passatger.

  Els compromisos de qualitat han d’assumir-se en vuit àmbits; temps, confort, informació, accessibilitat, seguretat, servei ofert, atenció al client e impacte ambiental.

  Totes les empreses adherides a Monbus tenen com a objectiu fonamental complir amb els compromisos de qualitat establerts.

  Veure certificat

 • UNE 93200: Cartes de Serveis

  Les Cartes de Serveis són l'eina més utilitzada per les empreses privades per comunicar als seus clients els serveis que presten i els compromisos que assumeixen en la seva prestació. El compliment de la Norma UNE 93200 assegura que les Cartes de Serveis no es converteixin en meres declaracions d'intencions, oblidant el seu veritable sentit d'assumir compromisos de qualitat que satisfacin les expectatives dels usuaris.

  La Carta de Serveis constitueix l'eina a través de la qual, de forma clara i transparent, comuniquem als nostres clients els estàndards de qualitat que l'empresa es compromet a complir en la prestació dels serveis, servint com a marc per a l'establiment dels objectius de millora contínua.

  A través de les nostres Cartes de Serveis (Vibasa, Aerobús, Horta i Gràcia i Sant Boi) i Sant Boi) i la seva identificació, demostrem el nostre compromís amb el client.

  Durant aquest període, hem mantingut un alt compromís amb la qualitat, l'eficiència en la prestació dels nostres serveis i la millora contínua. Tot això, amb l'objectiu de garantir que es compleixen les necessitats i expectatives dels nostres clients i viatgers.

  Veure certificat

 • ISO 10002: Gestió de reclamacions

  La norma ISO 10002 estableix una sèrie de directrius que s’han d’observar per implementar un sistema de gestió de reclamacions i reclamacions. La norma estableix un cicle PDCA en el seu desenvolupament i proporciona indicacions sobre la planificació, disseny, operació, manteniment i millora del procés de gestió de queixes i reclamacions.

  Gràcies a la implementació de la norma ISO 10002 en una empresa, un usuari o client de la mateixa no només pot comunicar a l'empresa una queixa o reclamació sobre els seus productes o serveis, sinó que també pot ser informat en tot moment de l'estat de la seva reclamació.

  Veure certificat

Normes de Medi Ambient

 • GHG Protocol

  El Protocol de Gasos d'Efecte d'hivernacle (GHG Protocol) és un estàndard àmpliament utilitzat per a la comptabilitat i presentació d'informes de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI). Va ser desenvolupat per l'Institut de Recursos Mundials (WRI) i el Consell Empresarial Mundial per al Desenvolupament Sostenible (WBCSD). En aquest sentit és una norma equivalent als requisits de l'ISO 14064-1:2006.

  Totes les empreses adherides a Monbus determinen les seves emissions de Gasos de l’Efecte hivernacle mitjançant el càlcul derivat de la multiplicació de les dades de la seva activitat pels factors d’emissió GEI obtinguts de fonts oficials i específiques per a cada categoria.

  Veure certificat

 • UNE-ISO 50001: Gestió de l’Energia

  Està promoguda per l’Organització Internacional per l’Estandardització (ISO) i especifica els processos necessaris per la millora del desenvolupament energètic de les organitzacions, incloent l’eficiència energètica i l’ús i el consum de l’energia.

  Totes les empreses adherides a Monbus tenen com a objectiu fundamental el compliment dels requisits aplicables al ús i al consum de l’energia, incloent la mediació, la documentació i l’informació del seu correcte desenvolupament energètic, així com l’aplicació de les bones pràctiques per el disseny i l’adquisició d’equips, sistemes i processos.

  Veure certificat

 • UNE-EN ISO 14001: Gestió Ambiental

  Està promoguda per l'Organització Internacional per a l'Estandarització (ISO) i especifica els requisits per a la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental recolzant la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques de l'organització.

  Totes les empreses adherides a Monbus treballen per oferir als seus clients l'alternativa de serveis cada dia més respectuosos amb l'entorn i fomentar activitats de reciclatge, reutilització i reducció de residus; així com l'optimització del consum de recursos.

  A l’actualitat una de les nostres empreses a aconseguit un nou reconeixement: el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que otorga la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

  Veure certificat

 • EA 0050: Conducció Eficient

  L'EA 0050 orienta les companyies de vehicles industrials a establir sistemes de control, seguiment i anàlisi de la conducció eficient, plans de formació, gestió del combustible i programes d'incentius, entre d'altres.

  Deu de les empreses adherides a MONBUS han aconseguit recentment la certificació d'aquesta especificació, acreditant la correcta avaluació de la competencia dels conductors i una correcta gestió interna, el que es tradueix, en una millora continua de la seva eficiència energètica i sostenibilitat.

  Gràcies a l'eina de gestió de flotes FLOTASNET, l'empresa ha aconseguit gestionar de forma eficaç els seus consums i, després d'un exhaustiu anàlisi de la situació de partida, establir un pla d'acció orientat a la millora de la competència dels conductors, la professionalització de la conducció i l'estalvi de combustible.

  A més, diverses empreses adherides a Monbus participen en el projecte d'implantació del Sistema de Gestió Eficient de Flotes impulsat per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

  Veure certificat

 • Segell Calculo + Reduzco

  Es tracta d’un segell titularitat del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) que permet a les organitzacions demostrar la seva participació en el Registre Nacional de Petjada de Carboni i, de la mateixa manera, reconeix el grau d’esforç emprès per la seva part en la lluita contra el canvi climàtic.

  Un total de 14 empreses adherides a Monbus compten amb aquest reconeixement que prova la consecució d’una reducció objectiva de les emissions. Després calcular la petjada de carboni, la validació d’aquests càlculs per part del MAPAMA permet obtenir el segell que reflecteix aquest esforç (CALCULO). Posteriorment, la valoració positiva que s’han fet efectius els compromisos de reducció afegeix un nou estatut al segell (REDUEIXO).

 • Programa de Acuerdos voluntarios de la OCCC

  El Programa de Acuerdos voluntarios para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es una herramienta impulsada por la Oficina Catalana del Cambio Climático (OCCC) para aquellas entidades que buscan un compromiso voluntario para reducir sus emisiones, más allá de lo que obliga la normativa.

  Un total de 5 empresas adheridas a Monbus se han unido a este programa de reducción de emisiones de la Generalitat. Con la firma de este acuerdo en el 2018, Monbus se compromete a reducir gradualmente sus emisiones directas e indirectas debidas al consumo de combustible de su flota así como también a disminuir su consumo eléctrico.

 • Reglament EMAS

  El Reglament europeu EMAS defineix un esquema de gestió i auditoria ambientals obert a qualsevol mena d'organització a nivell internacional i independentment de la seva activitat.

  El model de sistema de gestió ambiental d'aquest Reglament està basat en la norma ISO 14001, i proposa una sistemàtica eficaç per a ajudar les organitzacions a gestionar i millorar de manera contínua el seu acompliment ambiental. No obstant això, EMAS conté requisits propis que li converteixen en un model d'excel·lència per a la gestió ambiental.

  A través d'aquesta eina, Vibasa estableix uns indicadors de comportament ambiental per a analitzar i mesurar l'ús eficient dels recursos i contribuir d'aquesta manera a minimitzar riscos des d'un enfocament preventiu.

  · Declaració ambiental Vibasa

  · Declaració ambiental Alcalabús

Normes de responsabilitat social corporativa

 • IQNet SR 10 Sistemes de Gestió de la Responsabilitat Social

  IQNet SR 10 és un estándar que estableix els requisits d’un sistema de gestió de la responsabilitat social per a organitzacions compromeses amb els principis i recomanacions de desenvolupament sostenible i responsabilitat social existents i, en particular, amb els continguts de la norma internacional ISO 26000.

  Fins 23 empreses adherides a MONBUS han afiançat aquest compromís, incloent en la seva Política els principis de la Responsabilitat Social Empresarial. A partir d’aquest punt, continuem treballant en la promoció dels seus principis i en l’integració total de la sostenibilitat i la responsabilitat social en tota l’organizació.

  Veure certificat