Tria el teu trajecte

¿Necessites ajuda?

¡Ja està!

Prem el requadre de color blau per comprar un bitllet i/o veure els horaris disponibles a les dates seleccionades.

Podràs comprar bitllets per al teu trajecte en aquesta web sempre que estigui habilitada la venda en línia per a aquest recorregut. Si no està disponible la venda online per a un trajecte determinat i vols saber on comprar el teu bitllet, pots consultar la nostra secció de rutes i punts de venda o contactar amb nosaltres per diferents vies. Molt aviat incorporarem més rutes a la venda en línia, però si tens especial interès en què alguna en concret estigui disponible envia'ns un correu electrònic a: sugerencias@monbus.es indicant-nos l'origen i la destinació del trajecte o trajectes que estimis oportú.

Gestiona la teva Reserva

Introdueix el teu Codi de Reserva
Introdueix el email donat al reservar i prem "Vull veure la meva reserva"

COMPRA EL TEU BITLLET

LLOGA AMB CONDUCTOR

LLOGA SESSE CONDUCTOR

loader

Consultant

Resum i pagament.

Imprimeix els teus bitllets.

Resum

EMPRESA

ELS NOSTRES PRINCIPIS

La nostre Política Interna gira en torn a la consecució d’un objectiu bàsic i fundamental: la satisfacció dels nostres clients. La constant millora de Seguretat, Qualitat i Sostenibilitat formen part del nostre dia a dia.

La satisfacció dels nostres clients, la protecció de l’entorn i la seguretat són una meta inamovible, al mateix temps en constant evolució, per l’empresa adherida a Monbus. Prova d’això és que totes les empreses posseeixen al menys vuit importants certificacions estandarditzades que avaluen una adequada gestió d’organització i, per extensió, de tot l’espectre de serveis oferts:

Normes de Seguretat

 • OSHAS 18001: Seguretat i Salut en el treball

  Considerat com l'estàndard dels Sistemes de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball més reconeguts al món, OHSAS 18001 especifica els requisits per a la implantació d'un sistema que permeti gestionar de forma eficaç la informació sobre els riscos per a la seguretat i salut en el treball i els requisits legals aplicables.

  Totes les empreses adherides a Monbus tenen com a objectiu fonamental la prevenció de danys i deteriorament de la salut del personal que forma part de l'organització, ampliant l'extensió del compromís de seguretat als nostres clients i altres usuaris de la via pública.

 • CSEAA: Certificació de Seguretat d’Empreses d’Autobusos i Autocars

  CSEAA és un Sistema de Certificació de Seguretat d'empreses d'Autobusos i Autocars basat en una metodologia desenvolupada i validada per l'Institut Universitari de Recerca de l'Automòbil (INSIA). El model analitza els aspectes que defineixen la seguretat mitjançant un conjunt d'indicadors (per exemple: selecció i formació de conductors, característiques dels vehicles, inspecció i manteniment, seguretat en rutes, etc).

  Mitjançant aquesta eina Vibasa avalua i quantifica el nivell de seguretat segons els criteris establerts en la norma, i estableix objectius amb la finalitat de millorar contínuament la seguretat dels seus clients i de tots els usuaris que utilitzen la via pública.

 • UNE-ISO 39001: Seguretat Vial

  Está promogut per l’Organització Internacional per l’Estandardització (ISO) i especifica els requisits per un sistema de gestió de la seguretat vial que permeti a l’organització que interactua amb el sistema vial per reduir els morts i ferits greus derivats dels accidents de trànsit.

  Totes les empreses adherides a Monbus tenen com a objectiu fundamental la consecució de “cero accidents” mitjançant el desenvolupament d’objectius i plans d’acció que tinguin en compte els requeriments legals, així com, mitjançant l’informació sobre els elements i criteris relacionats amb la seguretat vial que l’organització pot controlar i modular.

 • UNE 170001-2: Gestió de l'Accesibilitat

  La Norma UNE 170001-2 d’Accesibilitat Universal té com a objectiu la igualtat d’oportunitats en l’accés i ús dels serveis a totes les persones, independenment del seu estat físic o de la seva discapacitat. Les empreses certificades segons aquesta norma han de complir uns requisits mínims d’accessibilitat , inclosos els legals aplicables, i han de treballar en mesures concretes per millorar l’accessibilitat dels seus serveis.

  Totes les empreses adherides a MONBUS compleixen amb la legislació vigent en Accebilitat en el transport i compten amb un Plà de Millora que inclou mesures concretes i terminis per aconseguir-les. El objectiu final es un transport accessible per a qualsevol persona, sigui quin sigui el seu grau de mobilitat o tipus de discapacitat.

 • UNE-ISO 22320: Gestió d'Emergéncies

  La UNE-ISO 22320:2013 recull les millors pràctiques mundials per establir els processos organitzacionals de comandament i de control, el suport a les decisions, la gestió de la informació i la coordinació i cooperació en el si d’una organització que hagi de donar resposta a emergències, assegurant en tot moment la protecció i seguretat del personal.

  Totes les empreses adherides a MONBUS estan compromeses en donar una resposta de forma eficient i eficaç davant les emergències que els puguin afectar, pensant en minimitzar l'impacte de l'incident i assegurant la seva continuïtat. Així mateix, contribuiran a que les organitzacions implicades en la resposta davant un incident funcionin amb una eficàcia conjunta i de manera òptima.

Normes de Qualitat

 • UNE-EN ISO 9001: Gestió de la Qualitat

  Està promoguda per l'Organització Internacional per a l'Estandarització (ISO) i actualment s'accepta com el marc de qualitat més sòlid del món, utilitzat per gairebé cent mil organitzacions.

  Sota els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001 totes les empreses adherides a Monbus orienten les seves accions per incrementar la satisfacció del client; per motivar i formar permanentment a les persones que formen part de la nostra organització; i en general, perquè la millora contínua de l'eficàcia del servei sigui un objectiu permanent.

 • UNE-EN 13816: Gestió de la Qualitat del Transport Públic

  Aquesta norma ha estat pensada per donar resposta a la problemàtica específica de la qualitat en serveis de transport de viatgers i el seu objectiu és millorar el grau de satisfacció del passatger.

  Els compromisos de qualitat han d’assumir-se en vuit àmbits; temps, confort, informació, accessibilitat, seguretat, servei ofert, atenció al client e impacte ambiental.

  Totes les empreses adherides a Monbus tenen com a objectiu fonamental complir amb els compromisos de qualitat establerts.

 • UNE 93200: Cartes de Serveis

  Les Cartes de Serveis són l'eina més utilitzada per les empreses privades per comunicar als seus clients els serveis que presten i els compromisos que assumeixen en la seva prestació. El compliment de la Norma UNE 93200 assegura que les Cartes de Serveis no es converteixin en meres declaracions d'intencions, oblidant el seu veritable sentit d'assumir compromisos de qualitat que satisfacin les expectatives dels usuaris.

  La Carta de Serveis constitueix l'eina a través de la qual, de forma clara i transparent, comuniquem als nostres clients els estàndards de qualitat que l'empresa es compromet a complir en la prestació dels serveis, servint com a marc per a l'establiment dels objectius de millora contínua.

  A través de les nostres Cartes de Serveis (VIBASA, Línia 88) i la seva identificació, demostrem el nostre compromís amb el client.

Normes de Medi Ambient

 • UNE-EN ISO 14064-1: Gasos de l’Efecte Hivernacle

  ISO 14064 és una norma internacional conforme a la qual es verifiquen voluntàriament els informes d’emissions de gasos de l’efecte hivernacle. Monbus ha seleccionat aquesta metedologia per el seu caràcter internacional permetent estandarditzar el càlcul i millorar la comparativa. A més, aquesta sistemàtica englobar la visió corporativa de Greenhouse Gas Protocol (desenvolupada per World Resources Institute (WRI) i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

  Totes les empreses adherides a Monbus determinen les seves emissions de Gasos de l’Efecte hivernacle mitjançant el càlcul derivat de la multiplicació de les dades de la seva activitat pels factors d’emissió GEI obtinguts de fonts oficials i específiques per a cada categoria.

 • UNE-ISO 50001: Gestió de l’Energia

  Està promoguda per l’Organització Internacional per l’Estandardització (ISO) i especifica els processos necessaris per la millora del desenvolupament energètic de les organitzacions, incloent l’eficiència energètica i l’ús i el consum de l’energia.

  Totes les empreses adherides a Monbus tenen com a objectiu fundamental el compliment dels requisits aplicables al ús i al consum de l’energia, incloent la mediació, la documentació i l’informació del seu correcte desenvolupament energètic, així com l’aplicació de les bones pràctiques per el disseny i l’adquisició d’equips, sistemes i processos.

 • UNE-EN ISO 14001: Gestió Ambiental

  Està promoguda per l'Organització Internacional per a l'Estandarització (ISO) i especifica els requisits per a la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental recolzant la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques de l'organització.

  Totes les empreses adherides a Monbus treballen per oferir als seus clients l'alternativa de serveis cada dia més respectuosos amb l'entorn i fomentar activitats de reciclatge, reutilització i reducció de residus; així com l'optimització del consum de recursos.

  A l’actualitat una de les nostres empreses a aconseguit un nou reconeixement: el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que otorga la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.


 • EA 0050: Conducció Eficient

  L'EA 0050 orienta les companyies de vehicles industrials a establir sistemes de control, seguiment i anàlisi de la conducció eficient, plans de formació, gestió del combustible i programes d'incentius, entre d'altres.

  Quatre de les empreses adherides a MONBUS han aconseguit recentment la certificació d'aquesta especificació, acreditant la correcta avaluació de la competencia dels conductors i una correcta gestió interna, el que es tradueix, en una millora continua de la seva eficiència energètica i sostenibilitat.

  Gràcies a l'eina de gestió de flotes FLOTASNET, l'empresa ha aconseguit gestionar de forma eficaç els seus consums i, després d'un exhaustiu anàlisi de la situació de partida, establir un pla d'acció orientat a la millora de la competència dels conductors, la professionalització de la conducció i l'estalvi de combustible.

 • Segell Calculo + Reduzco

  Es tracta d’un segell titularitat del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) que permet a les organitzacions demostrar la seva participació en el Registre Nacional de Petjada de Carboni i, de la mateixa manera, reconeix el grau d’esforç emprès per la seva part en la lluita contra el canvi climàtic.

  Un total de 14 empreses adherides a Monbus compten amb aquest reconeixement que prova la consecució d’una reducció objectiva de les emissions. Després calcular la petjada de carboni, la validació d’aquests càlculs per part del MAPAMA permet obtenir el segell que reflecteix aquest esforç (CALCULO). Posteriorment, la valoració positiva que s’han fet efectius els compromisos de reducció afegeix un nou estatut al segell (REDUEIXO).

Normes de responsabilitat social corporativa

 • IQNet SR 10 Sistemes de Gestió de la Responsabilitat Social

  IQNet SR 10 és un estándar que estableix els requisits d’un sistema de gestió de la responsabilitat social per a organitzacions compromeses amb els principis i recomanacions de desenvolupament sostenible i responsabilitat social existents i, en particular, amb els continguts de la norma internacional ISO 26000.

  Fins 20 empreses adherides a MONBUS, han afiançat aquest compromís, incloent en la seva Política els principis de la Responsabilitat Social Empresarial. A partir d’aquest punt, continuem treballant en la promoció dels seus principis, i en l’integració total de la sostenibilitat i la responsabilitat social en tota l’organizació.

 • PREVISIÓ CERTIFICACIONS MEDI AMBIENT 2017:

  REGLAMENT EMAS: DECLARACIÓ AMBIENTAL